ประชุมภาคีแรงงาน เรื่อง "การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ลูกจ้าง"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดย นางสาวกุนณัทฐา ศรีม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ร่วมกับบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมภาคีแรงงาน เรื่อง "การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ลูกจ้าง" วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินของตนเองสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน หัวหน้างาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง รวม 50 คน

............................................

ข่าว - ภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th