เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ คลิก


  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ คลิก


  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ คลิก

บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง คลิก

บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง คลิกสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
โทรศัพท์ 02-246-3825


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th