ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  • ผลการนับคะแนนคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก


  • ผลการนับคะแนนคณะกรรมการค่าจ้าง ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก


  • ผลการนับคะแนนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
โทรศัพท์ 02-246-3825

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th