ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2560

alt

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

เรื่องที่ 1 นางชุติมา บุญจ่าย ลูกจ้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฝ่าฝืนมาตรา 34 มาตรา 35 (1) และ(4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

มติที่ประชุม มีมติยกคำร้อง เนื่องจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 34 ไม่ใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 35(1)และไม่ใช่ผู้เสียหาย ตามมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

............................................................

เรื่องที่ 2 นายสุพล กองชนะ ลูกจ้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยื่นคำร้องต่อ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฝ่าฝืนมาตรา35 (1) และ มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

มติที่ประชุม มีมติยกคำร้อง เนื่องจากข้อเรียกร้องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา35 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

...................................................................

เรื่องที่ 3 แนวทางการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับทราบและนำไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดังนี้

มาตรการระยะสั้น

1. นายจ้างควรจัดระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสาร สร้างช่องทางการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน

2. นายจ้างควรศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


..............................................................

ข่าว - ภาพ

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th