ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

  • ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) คลิก


  • ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) คลิก
สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
โทรศัพท์ 02-246-3825

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th