กสร.รับหนังสือผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารธนชาต

alt

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกสร.เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือจากพนักงานธนาคารธนชาต กรณีธนาคาร ฯ มีคำสั่งย้าย พนักงานแผนกสินเชื่อรถยนต์ในส่วนภูมิภาคให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนกลางซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาค ไม่สะดวกที่จะโยกย้ายในโอกาสนี้รองอธิบดีกสร.ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางแก้ไขให้ลูกจ้างทราบ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยเร็วต่อไป ณ ห้องประชุมคณะกรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th