กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงาน

alt

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนางอรอุมา กุลวานิชไชยนันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงาน จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 8 แห่ง ตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในรูปแบบประชารัฐขับเคลื่อนการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและการศึกษาดูงานภายในบริษัท ซึ่งผู้บริหารและสหภาพแรงงานของบริษัทที่เชิญมาร่วมประชุมในครั้งนี้สนใจจะสมัครเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยบริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้บริษัทต่างๆข่าว - ภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th