Home
การจัดตั้ง องค์ประกอบ วาระคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
การจัดตั้ง องค์ประกอบ วาระของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 

? การจัดตั้ง

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  (ครส.)  เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทำหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในกิจการสำคัญ และการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม


? องค์ประกอบ

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการไตรภาคี  ประกอบด้วยบุคคล  ๓  ฝ่าย คือ กรรมการกลางซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ กรรมการฝ่ายนายจ้าง   และ  กรรมการฝ่ายลูกจ้าง ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลาง กรรมการ   ฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละเท่า ๆ กัน  คือ  ฝ่ายละ  ๕  คน   รวม  ๑๕  คน

 

? วาระกรรมการ

กรรมการแรงงานสัมพันธ์  จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี  ประธานกรรมการ หรือกรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

? การประชุม

องค์ประชุมในการพิจารณาเรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเรื่องอื่น ๆ จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๕ คน โดยต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน สำหรับองค์ประชุมพิจารณาวินิจฉัยหรือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา    ๓๕(๔) ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๘ คน โดยต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน  ปัจจุบันคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์  ๆ  ละ  ๑  ครั้ง  และหรือ  ๒  ครั้ง   ในวันอังคาร  และหรือวันพฤหัสบดี

 

 

 


Bicolor template supported by Naturalife Greenworld