การจัดตั้ง องค์ประกอบ วาระคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์


คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

(ครส.)

  • การจัดตั้ง

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทำหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในกิจการสำคัญ และการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม


  • องค์ประกอบ

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยบุคคล ๓ ฝ่าย คือ กรรมการกลางซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ กรรมการฝ่ายนายจ้าง และ กรรมการฝ่ายลูกจ้าง ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลาง กรรมการ  ฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่า ๆ กัน คือ ฝ่ายละ  ๕  คน  รวม  ๑๕  คน

 

  • วาระกรรมการ

กรรมการแรงงานสัมพันธ์ จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ประธานกรรมการ หรือกรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

  • การประชุม

องค์ประชุมในการพิจารณาเรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเรื่องอื่น ๆ จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๕ คน โดยต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน สำหรับองค์ประชุมพิจารณาวินิจฉัยหรือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา  ๓๕(๔) ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๘ คน โดยต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน  ปัจจุบันคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง  และหรือ ๒ ครั้ง ในวันอังคาร และหรือวันพฤหัสบดี

 

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th