ข้อเรียกร้อง

 

ข้อเรียกร้อง  หมายความว่า ข้อเสนอเป็นหนังสือของนายจ้าง  หรือลูกจ้าง  หรือสมาคมนายจ้าง  หรือสหภาพแรงงาน แจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 13  หรือ มาตรา 15

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อเรียกร้องปี 2558 216
2 ข้อเรียกร้องปี 2557 721
3 ข้อเรียกร้องปี 2556 823
4 ข้อเรียกร้องปี 2555 961
5 ข้อเรียกร้องปี 2554 1397
6 ข้อเรียกร้องปี 2553 2650
7 ข้อเรียกร้องปี 2552 1313
8 ข้อเรียกร้องปี 2551 1010
9 ข้อเรียกร้องปี 2550 945
10 ข้อเรียกร้องปี 2549 984
11 ข้อเรียกร้องปี 2548 884
12 ข้อเรียกร้องปี 2547 853
13 ข้อเรียกร้องปี 2546 873
14 ข้อเรียกร้องปี 2545 1221

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th