ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 29
2 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 54
3 เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 160
4 แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง 144
5 ประชุมภาคีแรงงาน เรื่อง "การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ลูกจ้าง" 107
6 โครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน 96
7 รองกสร.เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 109
8 ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 251
9 การประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 187
10 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 1998
11 ความมั่นคงในการทำงาน ยุค 4.0-ความท้าทายและทางออก 168
12 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 204
13 การยื่นคำร้องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 209
14 จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร 196
15 รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒ 159
16 เปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 444
17 การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 834
18 ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 151
19 ประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 207
20 การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 189

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th