ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 9/2560 130
2 การประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2560 145
3 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่7/2560 170
4 องค์ความรู้ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 225
5 รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 90
6 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ 85
7 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 8/2560 208
8 กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงาน 252
9 กสร.รับหนังสือผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารธนชาต 200
10 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี( Informal Meet ) 224
11 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 285
12 ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2560 273
13 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 179
14 ก.แรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 169
15 บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 248
16 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 249
17 เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 366
18 แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง 255
19 ประชุมภาคีแรงงาน เรื่อง "การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ลูกจ้าง" 191
20 โครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน 201

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th