บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความเป็นรัฐวิสาหกิจและการบริหารงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 89
2 หลักการและแนวคิดแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน 128
3 การปิดงาน 97
4 กระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 79
5 การบริหารงานเพื่ออนาคต 1048
6 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่.........? 1199
7 การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหภาพแรงงาน 2618
8 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 2309
9 การจัดการทุนมนุษย์ในมิติของแรงงานสัมพันธ์ 6621
10 องค์ประชุมนั้นสำคัญไฉน 4481
11 แรงงานสัมพันธ์ ภายหลังวิกฤตอุทกภัย ๒๕๕๔ 1858
12 Supplementary Issue ของแรงงานสัมพันธ์ 5150
13 วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน 5797
14 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ 6686
15 ถอดรหัส Good Faith ในหลักสุจริตใจ 2474
16 ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 3840
17 หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 2086
18 สังคมแห่งความไว้วางใจ 1801
19 ค่าเงินบาทแข็งตัวกับแนวทางบรรเทา...ด้วยกลไกแรงงานสัมพันธ์ 1556
20 การถอดบทเรียนในกิจกรรมการศึกษาและทัศนศึกษาของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 1412

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th