ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และปิดงาน

ข้อพิพาทแรงงาน หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน หรือนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องเพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่ได้เริ่มเจรจากันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (3 วันในกิจการเอกชน และ 5 วันในกิจการรัฐวิสาหกิจ นับแต่วันที่ฝ่ายหนึ่งรับข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง) หรือ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว แต่ตกลงกันไม่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ประสงค์จะเจรจากันต่อไป และฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องได้แจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย

การนัดหยุดงาน หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดๆ ยกเว้นกิจการตามมาตรา 23 ลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงานได้เฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างและพนักงานประนอมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนนัดหยุดงาน

การปิดงาน  หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดๆ ยกเว้นกิจการตามมาตรา 23 นายจ้างใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แทนลูกจ้าง  หรือสหภาพแรงงานและพนักงานประนอมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่งโมงก่อนปิดงาน

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2558 444
2 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2557 1592
3 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2556 1123
4 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2555 824
5 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2554 1721
6 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2553 3714
7 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2552 1476
8 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2551 1005
9 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2550 1058
10 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2549 976
11 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2548 888
12 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2547 901
13 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2546 940
14 ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน ปี 2545 1449

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th