ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายความว่า  ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  หรือ ระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

สภาพการจ้าง หมายความว่า  เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน 

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2558 383
2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2557 2799
3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2556 2380
4 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2555 1589
5 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2554 2352
6 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2553 4568
7 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2552 1735
8 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2551 1100
9 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2550 903
10 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2549 894

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th