องค์การแรงงาน

สถิติองค์การแรงงาน ประกอบด้วย จำนวน รายชื่อ และสถานที่ตั้งขององค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

  • องค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง
  • องค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้แก่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 องค์การแรงงาน ณ พ.ย. 2560 17
2 องค์การแรงงาน ณ ต.ค. 2560 162
3 องค์การแรงงาน ณ ก.ย. 2560 537
4 องค์การแรงงาน ณ ส.ค. 2560 65
5 องค์การแรงงาน ณ ก.ค. 2560 160
6 องค์การแรงงาน ณ มิ.ย. 2560 161
7 องค์การแรงงาน ณ พ.ค. 2560 324
8 องค์การแรงงาน ณ เม.ย. 2560 152
9 องค์การแรงงาน ณ มี.ค. 2560 178
10 องค์การแรงงาน ณ ก.พ. 2560 112

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th