สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

 

      สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ คือ องค์กรตัวแทนของลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้เพียงสหภาพแรงงานเดียวเท่านั้น และลูกจ้างคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้เพียงแห่งเดียว

 

    •  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 40)

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

2. พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์

3. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง

4. ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ

        ปัจจุบัน (ตุลาคมพ.ศ. 2554) มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ จำนวน   44  แห่ง  มีสมาชิกรวม 179,600  คน

 

    • ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

        สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจนั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่กำหนดเป็นผู้เริ่มก่อการดังนี้ (มาตรา 41)

1 .เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใช่ฝ่ายบริหาร

2. บรรลุนิติภาวะแล้ว

3. มีสัญชาติไทย

 

    • การจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

         สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะจัดตั้งใด้ ดังนี้ (มาตรา 41)

1. ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานอันมีลักษณะ  เป็นครั้งคราว  เป็นการจร  เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ

2. ต้องมีข้อบังคับ                                    

3. ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

      เมื่อได้จดทะเบียนแล้วสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคล

 

    • การจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

        ลูกจ้างที่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน เป็นผู้เริ่มก่อการ ยื่นคำขอเป็นหนังสือ (ตามแบบที่กำหนด/แบบ กรพ.5) ต่อนายทะเบียน พร้อมเอกสาร ดังนี้

1. ร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงานฯ จำนวน 3 ชุด

2. บัญชีรายชื่อ (ตามแบบที่กำหนด/แบบ กรพ.6) ของผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ   แรงงานรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด (ไม่รวมลูกจ้างซึ่งทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว  เป็นการจร  เป็นไปตามฤดูกาลหรือเป็นงานตามโครงการ)

3. รูปถ่ายของผู้เริ่มก่อการ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการ

5. สำเนาบัตรประจำตัวลูกจ้างหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการเป็นลูกจ้าง

6. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้เริ่มก่อการ

7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

8. สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หรือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

9. ตัวอย่างเครื่องหมายของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

10. หนังสือที่ผู้เริ่มก่อการทุกคนลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อและลายมือชื่อของผู้แสดงความจำนงเป็นสมาชิกสหภาพแรงานรัฐวิสาหกิจ

 

----------------------------------------------------------

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th