สมาคมนายจ้าง

สมาคมนายจ้าง

 

  • ความหมายของสมาคมนายจ้าง

          สมาคมนายจ้างเป็นองค์กรของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘  กำหนดดังนี้

          ๑. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันเวลา ทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน

          ๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน

          การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างนั้น ให้นายจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้เริ่มก่อการ ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยสามฉบับ คำขอนั้นต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพ หรือวิชาชีพ และที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน

          สมาคมนายจ้างต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหาร และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล


  • คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการ

          ๑. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

          ๒. บรรลุนิติภาวะ

          ๓. มีสัญชาติไทย


  • อำนาจหน้าที่ของสมาคมนายจ้าง

          ๑. เรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด หรือทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้

          ๒. จัดการและดำเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมนายจ้าง

          ๓. จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

          ๔. จัดให้มีบริการการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน

          ๕. จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร

          ๖. เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินค่าบำรุงตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง


  • บทบาทของสมาคมนายจ้างต่อสมาชิก

          ๑. เป็นตัวแทน เจรจา ทำความตกลง รับทราบคำชี้ขาดและดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์

          ๒. เป็นผู้แทนที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก

          ๓. ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมนายจ้างและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในแนวทางที่ถูกต้อง

          ๔. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก และดำเนินกิจการตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

  • การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้าง

          (ดาวน์โหลด)


  • สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง

          ผู้ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง ได้ที่

          - ส่วนกลาง กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          - ส่วนภูมิภาค สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th