ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์


ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์


          ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้แทนของตนในการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์การแรงงาน และให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  ดังนั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๑๗  จึงได้กำหนดเรื่อง การได้มาซึ่งที่ปรึกษา  การจดทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติ  จรรยาบรรณ  และการพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา  ทังนี้เพื่อกำกับดูแลให้ที่ปรึกษาแรงงานมีคุณภาพ  และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ดี


  • คุณสมบัติของที่ปรึกษา

        ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียน  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๔  ดังนี้

๑ .สัญชาติ  และมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้น

๒. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต

๓. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๔. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา

๖. เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๗. ต้องให้คำปรึกษาแนะนำที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๘. ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติแรงงานสัมพันธ์

๙. ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์หรือคุณสมบัติด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

๙.๑ มีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองและทำความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ ไม่น้อยกว่าห้าราย

๙.๒ เป็นหรือเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรด้านแรงงานสัมพันธ์ของกรมฯ

        ๙.๓ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

        ๙.๔ เป็นคณะกรรมการลูกจ้าง หรือคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือด้านแรงงานสัมพันธ์หรือผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองและทำความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ซึ่งกรมฯ หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ

๙.๕ เป็นผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือหลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์ก่อนวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔


  • จรรณยาบรรณที่ปรึกษา

๑. ใช้วิชาชีพและวิชาการโดยสุจริต

๒. ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๓. ยึดถือกฎหมาย ข้อตกลง  คำชี้ขาด  คำมั่นสัญญา  และจารีตประเพณี ในการแรงงานสัมพันธ์เป็นบรรทัดฐานในการทำงาน

๔. มีทัศนคติที่ดีต่อทุกฝ่าย

๕. เคารพนับถือในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และทางราชการ

๗. สร้างสันติสุขในวงการแรงงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ


  • การจดทะเบียนที่ปรึกษา

        ผู้มีคุณสมบัติยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. หนังสือรับรองหรือหลักฐานการมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์(รายละเอียดตามข้อ ๙)

๔. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือหลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์(รายละเอียดตามข้อ ๙ )

๕. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดหนึ่งนิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป

๖. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง


  • การยื่นคำขอจดทะเบียน ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


  • ระยะเวลาการเป็นที่ปรึกษา

         ผู้ได้รับจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๗ มีระยะเวลาในการเป็นที่ปรึกษา มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน ( มาตรา ๑๗ ทวิ ) ก่อนครบวาระ ให้ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อนครบวาระ ๑๕ วัน ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุการจดทะเบียนหลังจากพ้นกำหนดวันสิ้นอายุให้ดำเนินการขอจดทะเบียนใหม่

 

  • การพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา

          ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด หรือไม่ยึดถือและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาผู้นั้นอาจอาจถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาก่อนครบกำหนดเวลา ๒ ปีได้ ( มาตรา ๑๗ ทวิ )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th