Information Center

(รางวัล) สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2562
by Strategy Group
ฮิต: 15603

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันรวมถึงขาดทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง และความเดือดร้อนของลูกจ้าง รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวทางในการป้องกันคามขัดแย้งย่อมเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การเสริมสร้างระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการจะสามารถเป็นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีรัฐได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเน้นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการหลายประการ ทั้งการตรวจเยี่ยม การให้คำแนะนำ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การฝึกอบรมแก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงานและการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการปลูกจิตสำนึกของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อก่อให้เกิดการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีการจัดการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการได้เห็นความสำคัญของปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้มีการตระหนักถึงคุณค่าแห่งการอยู่ร่วมกันและเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นๆได้ยึดถือเป็นแนวทางในการนำระบบทวิภาคีไปใช้อย่างกว้างขวางการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ชุดที่ 3 เรียกว่า การประกวดสถานประกอบกิจการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ดำเนินงานโดยคณะกรรมการเฉพาะการคัดเลือกสถานประกอบการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าวในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2531 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้มีการจัดประกวดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ภายใต้โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และได้รับรางวัลสลักนามโดยนายกรัฐมนตรี

 

 

วัตถุประสงค์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางด้านแรงงานให้ยุติลงได้ด้วยระบบทวิภาคีโดยให้สามารถลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันรวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกันและกระตุ้นให้นายจ้างผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนารูแปบบและระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน สงผลให้ลูกจ้างและครอบครัวมีการกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายจ้างที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง

1.เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้างและลูกจ้างให้เห็นความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ

2.เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบและระบบของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน

3.เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีในสถานประกอบกิจการให้แก่นายจ้างและลูกจ้างรวมถึงสหภาพแรงงานและคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่น

4.เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นทำให้นายจ้างและลูกจ้างสหภาพแรงงานและคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นมีความร่วมมือที่ดีต่อกันภายในสถานประกอบกิจการ

 

Thailand Labour Management Excellence Award 2019     ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 

 

คู่มือแบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2566

คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2565

คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2564

คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2563

คู่มือแบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

 

 

แบบเสนอชื่อ

แบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2566

แบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2565

แบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2564

แบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2563

แบบเสนอชื่อแบบรับรองตนเองเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2562

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560

 

ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2564

ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2564

 

 

ประเภทรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2565

ประเภทรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2565

 

  

โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (Infographic)    ดาวน์โหลดไฟล์

 

1216022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
1079
29502
1178189
32067
26450
1216022

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-10 01:44