Information Center

รางวัลองค์กรต้นแบบ

Post on 22 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 4264

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำโครงการสร้างสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมนายจ้างกับลูกจ้างให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยการดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย

ชื่อรางวัล :  องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand’s Model Organization on Labour Relations Management Award)

 องค์กรที่มีสิทธิ์สมัคร :  สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน หรือเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกันในรอบปีที่ผ่านมา และรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

 

 

ดาวน์โหลด   ลักเกณฑ์รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลด   แผ่นพับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลด   แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices)

ดาวน์โหลด   รายชื่อสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน หรือเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน)

ดาวน์โหลด  รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย

ดาวน์โหลด  ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์โหลด  ผลการประกวดองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย

 

 

1215987
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
1079
29467
1178189
32032
26450
1215987

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-10 01:16